گفتمان شیعی در منظومۀ علی‌نامه

گفتمان شیعی در منظومۀ علی‌نامه

رسول جعفریان[1]

علی گلریز[2]

چکیده:

علی‌نامه یکی از حماسه‌هاي دینی ـ تاریخیِ نادر قرن پـنجم هجـري اسـت کـه محتواي آن بیان حوادث و رویدادهاي تاریخی، از خلافت امام علی(ع) تـا پایـان نبرد صفین است. مطالعۀ این اثر نشان مـی‌دهـد کـه سـرایندۀ آن، عـلاوه بـر گزارش این رویدادها در پی برجسته نمودن باورها و اعتقادات شیعیان می‌باشـد. این موضوع با در نظر گرفتن جدال شیعیان و اهل سنّت در قرن پنجم، ما را به این پرسش اساسی رهنمون می‌کند که آیا منظومۀ علی‌نامه تنها به بیـان حـوادث و رویدادهاي صدر اسلام اکتفا می‌کند، یا در پس روایت خود، به اثبات حقانیت امام علی(ع) و باورهاي شیعی نیز چشم داشته است؟ مدعاي ما این است که منظومۀ علی‌نامه، سعی دارد با توجه به شرایط و زمینه‌هاي فرهنگی و اجتماعی قرن پنجم، هم‌زمان با بیان حوادث جمل و صفین، به طرد دیدگاه‌هاي اهل سـنّت پرداختـه و مفاهیم شیعی را برجسته سازد. این مقاله، براساس نظریۀ تحلیل گفتمان لاکلا و موفه فراهم آمده است.

واژه‌هاي کلیدي: علی‌نامه، تحلیل گفتمان، حقانیت امام علی و تشیع، اهل سـنت، عناصر حماسی.

منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی، سایت امامت[1] عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

ras.jafarian@gmail.com

[2] دانشجوي دکتري تاریخ اسلام دانشگاه تهران

ali.golriz@yahoo.com

Print
2874 Rate this article:
No rating

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


چارت سازمانی
نشانی:تهران, خیابان بهارستان , خیابان صفی علی شاه , کوچه درویش , پلاک 6 تلفن: 02177687441
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 09399990190

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com